شرکت پردیس سازه منشور هشتم - استراتژی، اهداف و فعالیت ها

شرکت پردیس سازه منشور هشتم | خدمات مهندسی و مشاوره ای | ساختمانی و فن آوری اطلاعات

ورود به صندوق پست الکترونیکی
۰۵۱-۳۷۶۸۹۴۹۱     info @ PardisSaze.com

استراتژی، اهداف و فعالیت ها

خط مشی:
این شرکت با رعایت الزامات قانونی و با بهره گيـري از دانش فني و تجارب متخصـصين خود و حسن اعتماد كـارفرمايان و نیز با استفاده از فن آوری های نوین و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات (IT) در گستره وسیع میهن عزیزمان، مأمـوريت دارد مطـابق اسـاسنـامه در زمیـنه های خـدمات پيمـانكاري، مشـاوره، طـرح و سـاخت و مـديريت طرح در حوزه فعاليتـهاي عمـراني نيازمندی هـاي مشـتريان گرامی را به شرح ذیل برآورده سازد.
• انجام و تحویل به موقع تعهدات و پروژه‌ها با کیفیت و هزینه مناسب
• گسترش تعامل با سایر شرکتهای توانمند بصورت مشارکت و بکارگیری نیروهای مجرب
• تبعیت از قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط
• مدیریت مستمر و توجه به نظرات و رضایت کارفرمایان و مشتریان و بهبود عملکرد در قبال کارفرمایان، مشتریان و سایر ذینفعان
• ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت های کارکنان
• استقرار نظام بهبود مستمر
• تعهد به ایمن سازی محیط کار، پیشگیری از بروز خطا و آلودگی های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف منابع
• تعهد به پیشگیری از بروز خطرات و عوامل آسیب رسان انسانی و بهبود ایمنی و سلامت کارکنان
استراتژی و اهداف