شرکت پردیس سازه منشور هشتم - سوابق اجرایی فن آوری اطلاعات

شرکت پردیس سازه منشور هشتم | خدمات مهندسی و مشاوره ای | ساختمانی و فن آوری اطلاعات

ورود به صندوق پست الکترونیکی
۰۵۱-۳۷۶۸۹۴۹۱     info @ PardisSaze.com

فن‌آوری اطلاعات

   مکانیزه نمودن سیستم پرونده های املاک و دعاوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

شرکت پردیس سازه منشور هشتم با همکاری گروه فناوری اطلاعات خود و مشاوره از کارشناسان حقوقی، پروژه ای با موضوع بارگذاری پرونده های حقوقی شرکت توزیع برق مشهد در سامانه مربوطه با دستور کار، شماره بندی اوراق پرونده ها، اسکن تمامی اوراق، بازخوانی و استخراج داده های لازم از پرونده های فیزیکی و بارگذاری فایل های اسکن شده و داده های استخراجی از محتویات پرونده های املاک و دعاوی به تفکیک در سامانه از قبل مشخص شده که بالغ بر 2000 پرونده بوده است.
پروژه های انجام شده