شرکت پردیس سازه منشور هشتم - اعضاء هیئت مدیره

شرکت پردیس سازه منشور هشتم | خدمات مهندسی و مشاوره ای | ساختمانی و فن آوری اطلاعات

ورود به صندوق پست الکترونیکی
۰۵۱-۳۷۶۸۹۴۹۱     info @ PardisSaze.com

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد مسعودی

رئیس هیئت مدیره

ORCID researchgate linkedin
 مدیرعامل

امیررضا مسعودی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

ORCID researchgate linkedin