شرکت پردیس سازه منشور هشتم - سند چشم انداز شرکت

شرکت پردیس سازه منشور هشتم | خدمات مهندسی و مشاوره ای | ساختمانی و فن آوری اطلاعات

ورود به صندوق پست الکترونیکی
۰۵۱-۳۷۶۸۹۴۹۱     info @ PardisSaze.com

سند چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت
دستيابي به سازماني کارا و تأثير گذار در زمينه هاي تخصصی عمرانی به منظور حضوری فعال در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی و به انجام رساندن و مدیریت پروژه های مهندسی، تدارک و اجرا با رعایت مشخصات فنی ، الزامات و کیفیت مورد توافق در قرارداد و در چارچوب اهداف سیستمهای مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای، ایمنی و زیست محیطی، با مشارکت کلیه همکاران.
سند چشم انداز شرکت